Ordinace 
klinické psychologie 
Kylli Sparre - See you soon


Mgr. Zuzana Janovská

klinická psycholožka, psychoterapeutka

Ordinace je pracovištěm akreditovaným MZČR pro uskutečňování praktické výuky specializačního vzdělávání v oboru Psycholog ve zdravotnictví - Klinická psychologie


+420 732 976 301

mgr.zuzana.janovska@gmail.com

Náměstí Svobody 2824/1, 787 01 Šumperk


IČO: 139 56 329
O mně – profesní životopis


Vzdělání:

1998 – 2003 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, SR; FF - obor psychologie

1994 – 1998 - Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíně, SR


Kvalifikace:

2014 - doposud - kandidátka výcviku ve Skupinové analýze (IGA Praha)

2010 - Funkční specializace v systematické psychoterapii (Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví Praha)

2009 - atestace v oboru Klinická psychologie (Slovenská Zdravotnícka Univerzita Bratislava, SR)

2005 - 2008 dlouhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii (slovenský Institut pro Gestalt psychoterapii Dialog)


Přehled působení:

2008 – 2021 - Psychosociální centrum v Přerově, Nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, ČR, klinický psycholog

2006 – 2008 - Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88, Opava, ČR, psycholog ve zdravotnictví

2003 – 2006 - Psychiatrická Nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334, Veľké Zálužie, SR, psycholog ve zdravotnictví


Členství v profesních organizacích:

Asociace klinických psychologů ČR – AKP ČR

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - ČPtS ČLS JEP
Některé odborné kurzy:

2020 - doposud – Certifikovaný kurz OPD-II - Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika

2016 – Certifikovaný kurz MMPI-2

2012 – Certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé

2011 – Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody


Oblasti praxe:

- režimová komunitní léčba a psychoterapie závislosti na alkoholu

- psychologická péče o pacienty s chronickým psychotickým onemocněním (v rámci lůžkového zařízení)

- obvyklé spektrum záběru klinicko-psychologické i diferenciální psychodiagnostiky dospělých v akutních i chronických stavech, lůžkových i ambulantních podmínkách

- krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá individuální psychoterapie v rámci plné diagnostické šíře

- podpůrná, udržovací psychoterapie u chronicky psychiatricky, či somaticky nemocných a jinak zranitelných pacientů

- akutní krizová intervence

- konzultační, poradenská a edukační činnost v oblasti psychického zdraví a možností další dílčí, či návazné péčeUznání a osvědčení MZČR:

- uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České Republiky v oboru Klinický psycholog

- osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Klinický psycholog pod registračním číslem 022-0127-9586


Poskytované služby:


Psychodiagnostika
Individuální systematická psychoterapie
Individuální podpůrná a udržovací psychoterapie
Psychologické poradenství
Akutní krizová intervence
Konzultační, poradenská a edukační činnost v oblasti psychického zdraví

Psychodiagnostika

-realizace psychologických vyšetření

Psychologické vyšetření zpravidla probíhá ve dvou termínech po dvou hodinách. Obvykle o něj žádá lékař některé specializace (praktický lékař, neurolog, psychiatr a pod.), případně nějaká instituce v rámci řešení konkrétní osobní, zdravotní, nebo sociální situace. Skládá se z podrobného rozhovoru o stávajících potížích i osobní historii a z různých testových či dotazníkových metod – dle zaměření vyšetření. Jeho cílem je důkladnější prozkoumání a porozumění stávajícím, či dlouhodobým obtížím. Jeho závěry mohou lékařům v různých odbornostech pomoct ve volbě další diagnostiky a léčby, či přispět k plánu dalšího postupu v návazné péči.


Poskytovaná psychologická vyšetření:

- diferenciální diagnostika – rozlišení psychóz, disociativních stavů, přechodných adaptačních a vývojových potíží osobnosti či potíží na bázi ´organicity´

- osobnost, osobnostní struktura, funkce (např. testování reality, zvládání emocí), dopady vývojového traumatu a poruchy osobnosti, intelekt, emotivitu – poruchy nálad, kognitivní deficit – celkově na kognitivní funkce (myšlení, paměť, pozornost a pod.), psychoticismus

- posouzení specifických psychických funkcí – zdroje ke zvládání zátěže a stresu, adaptabilita, aptibilita, posouzení sebepéče a pod.

- zhodnocení aktuálního psychického stavu k žádostem o invalidní důchod a změnu jeho stupně (ev. na žádost OSSZ přešetření stavu v rámci již uznaného ID), o příspěvky na péči, elektrický vozík, k bariatrickým operacím a - v rámci zdravotnické indikace, také posouzení psychického a kognitivního stavu k držení ŘP


Psychologická vyšetření, která neposkytuji :

- vyšetření k získání Zbrojního průkazu

- vyšetření profesionálních, příp. ´vybodovaných´ řidičů

- vyšetření, která spadají do soudně-znalecké činnosti - např. vyšetření pro účely trestně-právního řízení, občanských soudních sporů, posouzení rodičovských kompetencí a pod.
Individuální psychoterapie

K úvodní konzultaci je možné se objednat bez lékařského doporučení, bez předchozí péče či vyšetření. Lze se objednat přímo na základě konkrétních potíží, případně i na základě méně určité psychické nepohody.

Z prvního setkání vyplynou možnosti a forma případné spolupráce. Může jít o jednorázovou konzultaci, o krátkodobou spolupráci zaměřenou na orientaci v dané situaci, podporu v krizi, nebo psychologické poradenství. Také může jít - dle charakteru obtíží, o delší systematickou spolupráci na hlubších osobních tématech - individuální psychoterapii. Ta vede k bližšímu porozumění, růstu a postupné změně. Žádá si delší časovou investici (v řádu týdnů, měsíců, příp. déle), významnou osobní motivaci a odhodlání čelit mnohdy i méně příjemným prožitkům, které mohou být s procesem sebepoznávání také spojeny.

Může vyplynout i potřeba jiné péče, nebo potřeba spolupráce s dalšími odborníky – vše v rámci domluvy v úvodním, nebo případně v pár úvodních, setkáních.

Jedno setkání trvá 50 minut a obvykle začíná v celou hodinu.


Okruhy psychoterapeutické péče

- krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá individuální systematická psychoterapie v rámci plné šíře možných těžkostí - více viz Rozsah nabízené péče


Akutní krizová intervence

Krizová intervence se orientuje na okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které představují neúnosnou psychickou zátěž, zahlcují svou intenzitou a naléhavostí nebo nepředvídatelností. Jedná se např. o situace ztráty blízké osoby, rozchodu, závažných nemocí, zážitku násilného trestného činu, případně živelné katastrofy a pod. Jde zde zejména o emoční podporu, umožnění převyprávění vnitřních pochodů a stabilizace, pochopení souvislostí krize, nebo formulace plánu pro blízkou budoucnost. Dle situace a potřeby, může následně vést k rozhodnutí věnovat se daným tématům podrobněji a hlouběji v systematické psychoterapii.


Psychologické poradenství

Jedná se o konzultaci s psychologem ze které vyplyne, že se nebude dále jednat o léčbu jako takovou, ale opravdu o konzultaci k aktuální situaci a její společné projednání. Je na místě u méně závažných stavů a životních situací, kdy člověk může cítit potřebu promluvit si s někým nestranným. Lze prodiskutovat, co člověk v životě zažívá a pokusit se společně zorientovat se v tom, jaké se ozývají potřeby změny, orientačně jaké možnosti změn, případně řešení by se mohly nabízet. Případně, na koho se dále obrátit, jak v dané situací prakticky dále postupovat a pod.


Ceník


Psychodiagnostika a psychoterapeutická péče v ordinaci jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění pokud jste pojištěncem:

VZP - Všeobecné zdravotní pojišťovny – 111
ČPZP - České průmyslové zdravotní pojišťovny – 205
ZPŠ - Zaměstnanecké pojišťovny Škoda - 209
RBP - Revírní bratrské pojišťovny – 213
ZP MV ČR - Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR - 211
OZP - Oborové zdravotní pojišťovny - 207


Upozornění - Ordinace nemá smluvní spolupráci s Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VoZP - 201)


Služby poskytované na přímou platbu – bez účasti zdravotní pojišťovny (např. v rámci zachování anonymity)

Psychoterapeutické sezení – 50 min 900 Kč

Psychologické vyšetření – dle rozsahu - 4-8 h 4 000 - 8 000 Kč

V případě opakujících se absencí složení vratného rezervačního poplatku 1000 Kč


Kontakty


Ordinace se nachází poblíž Hlavní třídy - v přízemí objektu UniCredit Bank (hned vpravo za prvními dveřmi na fotobuňku), cca 10 minut pěší chůze od vlakového i autobusového nádraží. Do budovy i do ordinace je bezbariérový přístup.

V těsném okolí je k dispozici placené i neplacené parkování.Ordinace Klinické Psychologie
Náměstí Svobody 2824/1, 787 01 Šumperk

+420 732 976 301

mgr.zuzana.janovska@gmail.com


 
 

Formulář pro objednání a dotazy:


Zasláním e-mailu, nebo dotazu přes objednávací formulář vyjadřujete souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů dle Nařízení GDPR č. 2016/679 a dle Zákonu o zpracování osobních údajů - zákon č. 110/2019 Sb.

Název E-mail Dotaz Odeslat

Objednání a ordinační hodiny


PO 10-12 13-18
ÚT 8-12 13-16
ST 8-13
ČT 9-12 13-17
PÁ - -

K objednání na psychoterapii není nutné písemné doporučení jiného lékaře.


Termín prvního setkání lze domluvit nejlépe telefonicky. V případě individuální potřeby je možné také objednání přes e-mail, nebo přes objednávací formulář.

Telefonicky je možné se objednat v pracovních dnech (včetně pátku) v čase od 8 do 18 hodin. Z důvodu nerušeného průběhu sezení volejte prosím nejlépe těsně před celou hodinou (cca 5-10 minut před celou). U objednávání je vhodné v krátkosti nastínit oblast obtíží, nebo témat k projednání, případně zda se jedná o psychoterapii, nebo o psychologické vyšetření.

V případě, že hovor v danou chvíli nepřijímám, volám zpátky jakmile je to možné.

Na dotaz nebo poptávku objednání přes e-mail, případně přes objednávací formulář reaguji zpravidla cca do několika dnů, děkuji za pochopení.


Podmínky spolupráce


Mějte prosím v patrnosti, že domluvené termíny jsou závazné – vyhrazené konkrétně pro každého objednaného, na konkrétní čas. V případě omluvy ze sezení v krátkém předstihu (méně než týden), nebo vynechání sezení bez ohlášení, se daný čas zpravidla již nepovede efektivně a smysluplně nabídnout někomu jinému. Navíc, pokud jde o častější rušení sezení, může být proces psychoterapie narušen a může značně utrpět její efektivita.Děkuji proto za nahlášení potřeby přeobjednání termínu (např. dovolená, pracovní změny a pod.) dostatečně předem – alespoň týden. Stran nenadálých okolností (dopravní situace, nemoc a pod.), které se jistě občas stanou, jednoduše co nejdříve. Pokud to časové kapacity dovolí, vždy lze vyjít vstříc a najít co nejdřívější náhradní termín – tak aby se proces terapie příliš nenarušil.

Aktuální informace

Ordinace nemá smluvní spolupráci s Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VoZP - 201)


Pracoviště je MZČR akreditováno pro uskutečňování praktické výuky specializačního vzdělávání v oboru Psycholog ve zdravotnictví - Klinický psycholog.PRO AKUTNÍ SITUACE

Péče v ordinaci je vázaná na předem domluvené termíny a její organizace neumožňuje konzultace bez objednání. V případě Krizové intervence je obvykle možné domluvit termín do druhého dne, nebo v řádu několika málo dnů.

V situaci akutní krize, náhlé změny stavu, nebo sebevražedných myšlenek, kdy vzniká potřeba kontaktu mimo časové možnosti nabízeného prvního termínu, nebo již domluvených sezení v probíhající péči, lze využít:

- akutní konzultaci se svým ošetřujícím lékařem / psychiatrem

- telefonickou krizovou pomoc v rámci sítě Linek důvěry ČR (sdružených například v České asociaci pracovišť linek důvěry – ČAPLD, ev. další: https://www.capld.cz/linky-duvery-cr

 https://www.krizova-pomoc.cz/seznam-linek-duvery-pro-celou-populaci

- návštěvu / konzultaci v akutní všeobecné psychiatrické ambulanci FN Olomouc s nepřetržitým provozem (I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 843, 588 443 509 )

- krátkodobý krizový, případně dle potřeby delší, pobyt na Klinice psychiatrie FN Olomouc (I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 443 519, 588 442 276 )


Opatření - Covid-19

V případě příznaků jako jsou zvýšená teplota, rýma, kašel, bolesti hlavy, svalů a pod. - prosím o přeobjednání se na čas opět nabyté dobré zdravotní kondice. Po dobu nemoci lze v případě potřeby udržet kratší telefonický kontakt.Užitečné odkazy a kontakty

V některých životních situacích může být potřebný úzce specializovaný kontakt, nebo konkrétní informace, které přispívají k lepší orientaci v aktuálních potřebách, případně k rozdělení aktuálně potřebné pomoci mezi více oborů. V individuálních případech lze tedy v zájmu uspíšení řešení stávající situace oslovit i některé z uvedených organizací, či institucí:

Komplexní služby a informace v oblasti Poruch příjmu potravy - centrum Anabell - http://www.centrum-anabell.cz/ - http://www.anabell.cz/

Osobní asistence, paliativní, pečovatelská péče, potravinová pomoc, sociální poradna a j. - Charita Šumperk - https://www.sumperk.charita.cz/

Potravinová pomoc - seznam potravinových bank - https://www.potravinovebanky.cz/potrebuji-pomoct

Pomoc obětem trestních činů, svědků trestních činů a domácího násilí - Organizace Bílý kruh bezpečí - https://www.bkb.cz/ - https://www.domacinasili.cz/ - https://www.116006.cz/

Dluhová poradna - Člověk v tísni, o.p.s. - https://www.sumperk.cz/dr-cs/4583-clovek-v-tisni-o-p-s-dluhova-poradna.html

Pomoc v řešení sporů a problémů v komunikaci (nejčastěji např. v rámci rozvodových situací, finančního vyrovnání, svěření dětí do péče, vztahů v pěstounských rodinách ale i oblast pracovně-právní, trestně-právní atd.) - Probační a mediační služba Olomouc - https://www.pmscr.cz/mediace/- Mediační centrum Olomouc - https://www.mcol.cz/ - https://www.mediace.cz/cs/r/polakova

Národní ústav pro autismus - https://nautis.cz/ 

Dlouhodobá i krátkodobá - psychoterapeutická, komunitní, léčba pro pacienty s dg. Poruchy osobnosti - Terapeutická komunita Kaleidoskop - https://www.kaleidoskop-os.cz/

Mapa pomoci obsahující kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice - https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/?t=7&r=

Komunitní (pobytová, dlouhodobá) léčba pro pacienty s kombinací závislosti na návykových látkách a jiného duševního onemocnění (nejčastěji z psychotického okruhu, tzv. duální diagnózy) - https://www.tksejrek.kolping.cz/o-nas/

Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké - Zapsaný spolek Amelie - https://www.amelie-zs.cz/kontakty/

Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s. - https://www.breastcancer.cz/kontakt/
- www.breastcancer.cz


Před první návštěvou


První návštěva

K první návštěvě si s sebou přineste kartičku pojištěnce. Pokud půjde o setkání bez úhrady zdravotní pojišťovnou – setkání na přímou platbu, kartičku pojištěnce není nutné mít s sebou. Ceník poskytovaných služeb na přímou platbu najdete zde.


První termín psychologického vyšetření

K prvnímu termínu vyšetření si s sebou kromě kartičky pojištěnce přineste také:

- Žádanku - doporučení k vyšetření - bez doporučení od lékaře psychologické vyšetření - s úhradou zdravotní pojišťovny, nelze provést

- dílčí lékařské zprávy a závěry z vyšetření a léčby aktuálních potíží (pokud jsou k dispozici)

- pokud je potřeba - brýle na čtení, naslouchadlo

- seznam aktuálně užívaných lékůV případě individuálních okolností je možné (se souhlasem vyšetřovaného) vzít k vyšetření - jako doprovod, někoho z rodiny, případně někoho blízkého, kdo by mohl poskytnout doplňující informace.


GDPR

Spolupráce s pacienty a celkový přístup v ordinaci podléhá Etickému kodexu Asociace klinických psychologů. Pro činnost platí také obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679, Nařízení GDPR a Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Rozsah nabízené péče


Vztahová oblast

- nesnáze v navazování, nebo udržování vztahů, pocity osamění, izolace

- vztahy s rodiči, s dětmi, partnery, kamarády, kolegy, opakování obtížných vztahových situací v životě

- otázky komunikace, řešení konfliktů

Úzkosti a deprese

- pocity strachu, obav z konkrétních situací-fobie, úzkosti ´bez příčiny´, panické záchvaty

- pocity vyčerpání, nedostatku energie, poklesu nálady, smutku, beznaděje

- dlouhodobý smutek, apatie, deprese, sebevražedné myšlenky

Krize a traumatické zkušenosti

- rozchodové situace, vývojové mezníky, žádoucí i nežádoucí, náhlé životní změny

- truchlení, ztráta blízkého člověka, nebo vztahu

- traumatické zkušenosti s dopadem na další život


Rizika závislosti

- otázky stran závislosti, nejasnosti ohledně vztahu k návykovým látkám a jejich - pro sebe, nebo pro okolí, problematické užívání

- orientace v míře obtíží a v možných souvislostech stran užívání návykových látek, doporučení vhodného přístupu a léčby

- podpůrná ambulantní péče při již rozvinutých a léčených závislostech (zejména závislosti na alkoholu)
Otázky identity a sebepojetí

- nejasnosti v oblasti ´kdo jsem´, ´co chci´ , v oblasti osobních hranic, identity, pocitu vlastní hodnoty

- témata osobnostní křehkosti, nedostatku smyslu, životního naplnění a směřování

- osobnostní témata, nevyvážené povahové rysy, potíže s přizpůsobením se v různých oblastech

Oblast psychosomatických obtíží

- obtíže v tělesné oblasti různého druhu s psychologickými dopady, případně obtíže s možným propojením s psychologickými souvislostmi (např. s dlouhodobým napětím, stresem, jinými složitými životními situacemi)

Psychotické onemocnění

- pocity ´na zbláznění´, ztráty kontaktu s realitou, nesrozumitelného ohrožení, pronásledování a jiné neobvyklé prožitky

- otázky orientace v prožitcích, potřeba orientace v možnostech diagnostiky, péče a léčby

- zpracování prožitku psychotické zkušenosti

- potřeba podpory a informací po překonané atace, nově diagnostikovaném onemocnění

- stabilizace v rámci výkyvů v již probíhající léčbě, případně po hospitalizaci

Další možné obtíže, či životní situace

- nespavost, sebepoškozování, situace po pokusu o sebevraždu, po psychiatrické hospitalizaci, témata příjmu potravy, sexuálního života, zvládání života s různým druhem postižení, vážného, nebo dlouhodobého chronického onemocnění, náročná péče o blízké a příbuzné, domácí násilí a j.

Ne všichni, kteří bloudí, jsou ztraceni. /J.R.R.Tolkien/

© Mgr. Zuzana Janovská

úvodní obrázek: See you soon, by Kylli Sparre